Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het hotelaccommodatiecontract van

Akzent Hotel Oberhausen

A) Reikwijdte

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verhuur van hotelkamers voor accommodatie en alle andere diensten en leveringen die door het hotel voor de klant worden geleverd.

2.

Voor het onder- of opnieuw verhuren van de gehuurde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist. Voor zover de klant geen consument is, wordt afgezien van het bepaalde in artikel 540, lid 1, zin 2 BGB.

3.

De voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

B) Totstandkoming van het contract, contractpartner, verjaringstermijn

1.

Het contract komt tot stand wanneer het hotel het aanbod van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.

2.

Het hotel en de klant zijn contractuele partners. Indien een derde voor de klant heeft besteld, zijn hij en de klant jegens het hotel hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, op voorwaarde dat het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen.

3.

Alle vorderingen tegen het hotel verjaren een jaar na het begin van de kennisafhankelijke regelmatige verjaringstermijn van artikel 199 (1) BGB. Schadeclaims verjaren na vijf jaar, ongeacht kennis. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op claims die zijn gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel.

C) Diensten, prijzen, betaling, verrekening

1.

Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

2.

De klant is verplicht de geldende of overeengekomen hotelprijzen te betalen voor ter beschikking gestelde kamers en voor andere door hem gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten en kosten van het hotel aan derden veroorzaakt door de klant.

3.

De overeengekomen prijzen zijn inclusief de desbetreffende wettelijke omzetbelasting.

4e

Als de periode tussen het sluiten van het contract en de uitvoering van het contract meer dan vier maanden bedraagt en de prijs die het hotel doorgaans voor dergelijke diensten in rekening brengt, stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs op passende wijze verhogen, maar niet meer dan 5%.

5.

De prijzen kunnen ook door het hotel worden gewijzigd als de klant vervolgens het aantal geboekte kamers, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de gasten wil wijzigen en het hotel hiermee akkoord gaat.

6e

Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn betaalbaar binnen tien dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek. Het hotel heeft het recht om opgelopen claims te allen tijde opeisbaar te maken en om onmiddellijke betaling te eisen. In geval van betalingsachterstand is het hotel gerechtigd rente in rekening te brengen tegen een tarief van 8 procentpunten boven het respectieve basistarief of, in het geval van juridische transacties waarbij een consument betrokken is, tegen een tarief van 5 procentpunten daarboven. het respectievelijke basistarief. Het hotel behoudt zich het recht voor om bewijs te leveren van grotere schade.

7e

Het hotel heeft het recht om een redelijke vooruitbetaling of borg te vragen bij het sluiten van het contract of daarna, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen.

8e.

De klant kan een onbetwiste of juridisch bindende claim alleen compenseren of verminderen met een claim van het hotel of een retentierecht doen gelden.

D) Ontslag van de klant

1.

Annulering door de klant van het contract dat met het hotel is gesloten, vereist de schriftelijke toestemming van het hotel. Gebeurt dit niet, dan moet de in het contract overeengekomen prijs worden betaald, zelfs als de klant gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van schending van de verplichting van het hotel om rekening te houden met de rechten, wettelijke belangen en belangen van de klant, als van de klant niet langer kan worden verwacht dat hij zich aan het contract houdt of als hij een andere wettelijke of contractueel herroepingsrecht.

2.

Als tussen het hotel en de klant schriftelijk een datum is overeengekomen om uit het contract te komen, kan de klant het contract tot die tijd herroepen zonder dat het hotel een betalings- of schadeclaim inleidt. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn herroepingsrecht jegens het hotel niet voor de overeengekomen datum schriftelijk uitoefent, tenzij er sprake is van een herroeping in overeenstemming met D) nr. 1, laatste zin van de klant.

3.

In het geval van kamers die niet door de klant worden gebruikt, dient het hotel de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten te verrekenen.

4e

Het staat het hotel vrij om een vast tarief in rekening te brengen voor de schade die het oploopt en waarvoor de klant verantwoordelijk is. De klant is dan verplicht tot minimaal 80% van het contract gelijk aan de overeengekomen prijs voor overnachtingen met of zonder ontbijt, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde claim niet is ontstaan of niet is ontstaan in het vereiste bedrag.

E) Ontslag van het hotel

1.

Indien schriftelijk is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde periode kosteloos uit het contract kan terugtrekken, heeft het hotel het recht om gedurende deze periode uit het contract te herroepen als er vragen zijn van andere klanten over de contractueel geboekte kamers en de klant vraagt dat het hotel geen afstand doet van zijn herroepingsrecht.

2.

Als een overeengekomen aanbetaling of borg die vereist is onder deze algemene voorwaarden niet wordt gedaan, zelfs niet nadat een redelijke uitstelperiode die door het hotel is vastgesteld, is verstreken, heeft het hotel ook het recht om de overeenkomst op te zeggen.

3.

Bovendien heeft het hotel het recht om zich buitengewoon uit het contract terug te trekken om een objectief gerechtvaardigde reden, in het bijzonder als
♣ overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, maken het onmogelijk om het contract na te komen;

♣ kamers of kamers die op verwijtbare wijze misleidende of valse informatie verstrekken over essentiële contractuele feiten, bijv. B. worden geboekt voor de persoon van de klant of voor het doel van het verblijf;

♣ het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of de publieke reputatie van het hotel in gevaar kan brengen zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel;

♣ het doel of de reden van het verblijf is illegaal;

♣ er is een schending van A) sectie 2) van deze algemene voorwaarden.

4e

Als het hotel zich gerechtvaardigd terugtrekt uit het contract, heeft de klant geen recht op compensatie.

F) Ruimtevoorziening, overdracht en teruggave

1.

De klant verkrijgt geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.

Geboekte kamers staan op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur ter beschikking van de klant. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

3.

De kamers dienen op de afgesproken vertrekdatum om 11.00 uur te zijn verlaten en ter beschikking van het hotel te zijn gesteld. Daarna kan het hotel, vanwege het laattijdig verlaten van de kamer, 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor gebruik buiten het contract tot 18.00 uur en 100% vanaf 18.00 uur. Dit rechtvaardigt geen contractuele aanspraken van de klant. Het staat hem vrij te bewijzen dat het hotel geen of beduidend lagere aanspraak op gebruiksvergoeding heeft.

G) Hotelaansprakelijkheid

1.

Het hotel is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het contract. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid als het hotel verantwoordelijk is voor plichtsverzuim, andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel en schade die is gebaseerd op een opzettelijke of nalatige schending van typische contractuele verplichtingen van het hotel. Een plichtsverzuim door het hotel is gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent. Mochten er storingen of tekortkomingen optreden in de diensten van het hotel, dan zal het hotel proberen de situatie te verhelpen als het hiervan op de hoogte wordt gesteld of als de klant onmiddellijk een klacht indient. De klant is verplicht om het redelijke te doen om de storing te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

2.

Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor binnengebrachte artikelen volgens de wettelijke bepalingen. Daarmee is de aansprakelijkheid beperkt tot honderd keer de kamerprijs, echter maximaal € 3.500, – en in afwijking van geld, waardepapieren en kostbaarheden maximaal € 800, -. In de hotelkluis kunnen geld, waardepapieren en kostbaarheden tot een maximale waarde van EUR 800 worden bewaard. Het hotel raadt u aan om van deze optie gebruik te maken.

3.

Indien de klant, ook al tegen betaling, een parkeerplaats krijgt, leidt dit niet tot een bewaarnemingscontract. Het hotel is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van eigendommen van geparkeerde of gemanoeuvreerde voertuigen en hun inboedel op het hotelterrein of ter beschikking gestelde eigendommen van het hotel, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. Met uitsluiting van de schadeclaims van de klant is de regeling van het voorgaande nummer 1), zinnen 2 tot 4 van overeenkomstige toepassing.

4e

De wekoproepen worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Aanspraken op schadevergoeding, behoudens grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.

5.

Berichten, post en bezorging van goederen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zorgt voor bezorging, opslag en – op aanvraag – tegen betaling nd hetzelfde. Voor uitsluiting van schadeclaims door de klant, is de regeling van het bovenstaande nummer 1), zinnen 2 tot 4 van overeenkomstige toepassing.

H) Ongepast gedrag van de gast

1.

Het hotel is een rookvrij hotel. Roken is in het hele hotel verboden, vooral in de kamers. Het is alleen toegestaan in de rookruimte op de bovenste verdieping. Het rookverbod op de kamers omvat ook roken in de vorm dat de klant uit een open raam leunt en de sigaret buiten het gebouw staat.

Roken is ook niet toegestaan op de balkons.

In geval van overtreding van het rookverbod heeft het hotel recht op schadeclaims vanwege de aanzienlijke schoonmaakkosten die daarop zijn gebaseerd, die een vast bedrag van EUR 200 bedragen. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde claim niet is ontstaan of niet is ontstaan in het vereiste bedrag.

2.

Het hotel heeft geen zwembad. Het gebruik van het zwembad op de binnenplaats van het hotel dat niet tot het hotel behoort, is verboden. Het ongeoorloofd gebruik van het zwembad leidt tot een schadeclaim van 800 EUR, aangezien het zwembad na ongeoorloofd gebruik volledig moet worden schoongemaakt. Het staat de klant vrij om aan het hotel te bewijzen dat het hotel geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden.

3.

Het gebruik van de brandbeveiligingsapparatuur, met name de brandtrap, is alleen in noodgevallen toegestaan. Ook de brandtrap valt onder het rookverbod.

I) Hotelfaciliteiten

1.

Het gebruik van de fitnessruimte en het gebruik van de apparatuur is voor eigen risico. De aansprakelijkheid van het hotel is beperkt in overeenstemming met G van deze algemene voorwaarden.

De gast heeft geen recht op het feit dat de fitnessruimte of bepaalde apparaten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

2.

Gebruik van de rookruimte op de bovenste verdieping is op eigen risico. De aansprakelijkheid van het hotel is beperkt in overeenstemming met G van deze algemene voorwaarden.

De gast heeft geen recht op het feit dat de rookruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is.

3.

Er zijn wasmachines en drogers op het terrein van het hotel. Gebruik op eigen risico. De aansprakelijkheid van het hotel is beperkt in overeenstemming met G van deze algemene voorwaarden. De gast heeft geen recht op het feit dat deze kamers of bepaalde apparaten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

Het gebruik van deze apparaten is alleen toegestaan tussen 9.00 uur en 22.00 uur. Het gebruik van deze apparaten is betalend en de bijbehorende jetons kunnen bij de receptie worden gekocht.

Het hotel biedt draadloze internettoegang. Op het gebruik van deze toegang zijn de afzonderlijke “Gebruiksvoorwaarden WLAN-hotspot” van toepassing.

4e

Het gebruik van de parkeerplaatsen is op eigen risico, met name is er geen winterdienst.

J) Slotbepalingen

1.

Wijzigingen en aanvullingen op het contract, de aanvaarding van het contract of deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te gebeuren. Eenzijdige wijzigingen en toevoegingen door de klant zijn niet effectief.

2.

De plaats van uitvoering en betaling is de zetel van het hotel, d.w.z. Oberhausen.

3.

De exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor geschillen over cheques en wissels – is de zetel van het hotel bij commerciële transacties. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van artikel 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de plaats van jurisdictie de zetel van het hotel.

4e

Duits recht is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht en het wetsconflict is uitgesloten.

5.

Mochten individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie onwerkzaam of nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.